سوله سبک خرپايی/سوله خرپایی

سوله سبک خرپایی سوله خرپایی سوله سبک اطمینان سازه سازنده انواع سوله سبک ، سوله خرپایی، سوله سبک خرپایی، سوله hss ، سوله سبک صنعتی ،سوله صنعتی و… 09122480802 شرح ساختار سوله خرپایی اعضای این نوع سازه ها به شکل خرپا بوده و با استفاده از قوطی پروفیل ساخته می شوند.