اثراندرکنش خاك- سازه بر ریزش سوله ها

 چکیده :  در این مطالعه هدف بررسی تأثیر در نظر گیري اندرکنش خاك- سازه بر پریود ارتعاش آزاد سوله ها می باشد. با وجود این که سوله ها سازه  هایی هستند که اغلب تحلیل و طراحی دینامیکی آن ها بر اساس بار باد و بدون در نظر گیري اثر اندرکنش صورت می پذیرد. اما از … ادامه خواندن اثراندرکنش خاك- سازه بر ریزش سوله ها